Hội nghị đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2022

08/11/2022 4:47:17 CH
Share Bai :

Thực hiện Kế hoạch: 267/KH-UBND ngày 26/11/2022 về thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) thành phố Hà Nội năm 2022. Trong đó, Sở Công thương (chủ trì) phối hợp với các Sở, Ban, Ngành Thành phố và UBND các Quận, Huyện, Thị xã triển khai vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình xét chọn SPCNCL Thành phố.

Triển khai vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình xét chọn SPCNCL năm 2022

Sở Công thương chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 26/11/2022. Cùng với đó, Sở Công thương cũng đã phối hợp cùng với BQL các KCN và Chế xuất Hà Nội, các Chủ đầu tư Cụm công nghiệp, Hội doanh nghiệp sản xuất SPCNCL và các Sở, ngành liên quan tổ chức làm việc trực tiếp với 40 doanh nghiệp để vận động, hướng dẫn tham gia Chương trình (Văn bản số 491/BQL-KHTH ngày 12/4/2022 của BQL các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Văn bản số 08/CV-HDNSXSPCNCL ngày 02/6/2022 của Hội doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Thành phố Hà Nội). Sở Công thương phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ thông qua áp dụng chương trình các hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14000 và ISO 22000 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết quả vận động doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn SPCNCL Hà Nội

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng toàn cầu và của nhiều quốc gia, khu vực; đầu tư và thương mại toàn cầu suy giảm; người lao động mất việc làm, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, đặc biệt là đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, xuất nhập khẩu bị gián đoạn… Tuy nhiên năm 2022, Sở Công thương đã phối hợp với các Sở, ban, ngành; Hội doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Thành phố và các đơn vị liên quan vận động được 42 sản phẩm của 29 doanh nghiệp tham gia Chương trình. Sau khi xem xét tiêu chí và điêu kiện tiên quyết của Quy chế, đến nay có 25 doanh nghiệp với 33 sản phẩm đủ điều kiện, đã hoàn thiện Hồ sơ và gửi Sở Công thương đăng ký tham gia Chương trình. Các sản phẩm đăng ký xét chọn SPCNCL thuộc các nhóm đối tượng: Sản phẩm công nghệ cao; sản phẩm không thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao.

Ông Đào Hồng Thái (Thư ký Hội đồng) phát biểu trong Hội nghị

Kết quả phân tích hồ sơ của bộ phận giúp việc Hội đồng

Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá xét chọn SPCNCL được ban hành theo Quyết định số: 3211/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội, Sở Công thương (Bộ phận giúp việc Hội đồng) đã tổ chức phân tích, đánh giá đối với các Hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn SPCNCL Hà Nội năm 2022 trên phần mềm tính toán, phân tích theo hệ thống tiêu chí xét chọn SPCNCL Hà Nội. Qua đó có được kết quả như sau: Có 33 sản phẩm của 25 doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí SPCNCL (đạt trên 70 điểm), đề nghị Hội đồng xem xét, trình UBND Thành phố công nhận là SPCNCL. Tổng doanh thu của các sản phẩm đăng ký xét chọn SPCNCL Thành phố đạt gần 17 nghìn tỷ đồng, tổng doanh thu xuất khẩu đạt gần 17 triệu USD.

Trên cơ sở kết quả đánh giá sơ bộ, Sở Công thương đề nghị các thành viên Hội đồng xem xét, đánh giá, chính thức hồ sơ của các doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn SPCNCL Hà Nội theo Quy chế để Sở Công thương tổng hợp, đăng tải trên cổng thông tin điện tử Thành phố để công khai kết quả xét chọn của Hội đồng (10 ngày); tổng hợp kết quả, xem xét giải trình (nếu có); báo cáo UBND Thành phố xem xét, công nhận SPCNCL.

Tống Tuấn

  • Tags: