Cà Mau: Đốc thúc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

20/09/2023 11:54:31 SA
Share Bai :

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-  xã hội trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành, nhất là quan tâm triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Trong đó,Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở ban, ngành tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt; xác định rõ nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt để tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại, xác định nhiệm vụ trọng tâm, có lộ trình cụ thể thực hiện các giải pháp căn cơ, đột phá, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đốc thúc triển khai các nhiệm vụ trong tâm và dột phát chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tăng cường quan hệ đối ngoại với địa phương, các nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố bạn như: Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nâng cao hiệu quả tham gia vào các cơ chế hợp tác quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác khu vực và tiểu vùng Mê Công.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc: Vốn ngân sách Trung ương bố trí cho các dự án giao thông trọng điểm, kết nối, lan tỏa đầu tư trên địa bàn tỉnh; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu bố trí cho các dự án động lực của tỉnh; vốn ngân sách địa phương bố trí đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các tuyến đường kết nối, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư. Thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án, tiểu dự án chưa giải ngân, giải ngân đạt thấp.

Về các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đúng tiến độ. Trong đó, tập trung việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành trang trọng với quy mô phù hợp, tiết kiệm và thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa của các công trình, dự án.

Song song đó phải kịp thời duy tu, sửa chữa các công trình giao thông hư hỏng, xuống cấp, nhất là các tuyến đường thường xuyên ngập nước do ảnh hưởng của mưa lớn, triều cường để có kế hoạch khắc phục phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Triển khai thực hiện tốt Công văn số 7058/UBND-NNTN ngày 06/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc theo dõi, ứng phó với ngập lụt do mưa lớn kết hợp triều cường. Tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh cho sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển mạnh mẽ kinh tế tập thể cả về số lượng và chất lượng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tìm hiểu, xác định rõ nguyên nhân đối với các trường hợp mạo danh tàu cá tỉnh Cà Mau khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài; củng cố hồ sơ, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Đồng thời, báo cáo Chính phủ có chủ trương phù hợp.

Tập trung rà soát, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, nhất là tiếp cận các gói tín dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường công tác mời gọi đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực như: Công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo hiện đại...; phù hợp với định hướng xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành trung tâm chế biến thủy sản và trung tâm năng lượng tái tạo của vùng và cả nước. Rà soát, cải tạo nâng cấp các tuyến đường vận tải thủy, các cảng thủy nội địa đảm bảo đồng bộ và kết nối với các loại hình vận tải khác.

Tăng cường triển khai các nhiệm vụ năm học theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giáo dục nghề nghiệp; tăng cường định hướng, lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng sinh viên sau khi ra trường không tìm được việc làm.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đa dạng các loại hình du lịch, tăng cường hợp tác, liên kết du lịch trong và ngoài tỉnh. Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đầu tư phát triển nguồn lực y tế, nhất là quan tâm thu hút nguồn nhân lực ngành y tế; củng cố, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, y tế dự phòng. Quyết liệt thực hiện công tác giảm nghèo, triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đặc biệt là chính sách đối với người có công.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7225/UBND-TH ngày 11/9/2023. Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số trên các lĩnh vực, nhất là hoạt động quản lý Nhà nước.

Tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Định kỳ thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công an tỉnh tăng cường, chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự, an ninh mạng, an toàn giao thông.

Giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực dự báo, đánh giá chính xác, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời có phương án giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự; làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại với dân, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng. Nâng cao chất lượng định hướng dư luận xã hội; theo dõi, nắm chắc tình hình, thông tin nhiều chiều, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để có giải pháp xử lý kịp thời, sát thực tế.

Hoàng Ngọc

  • Tags: