Phú Yên: Tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào cuộc sống.

06/07/2022 4:40:28 CH
Share Bai :

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Với phương châm: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển.


Đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội

  1. Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

    Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh Phú Yên cũng đối mặt với không ít khó khăn và thách thức

    Về thời cơ, thuận lợi

   Kinh tế thế giới bước đầu phục hồi, tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều cơ hội phát triển mới, chính trị - xã hội đất nước cũng dần được ổn định. Bộ mặt nông thôn, miền núi, đô thị có nhiều đổi mới, khởi sắc. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.  Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có tiến bộ. Với tinh thần chủ động, đổi mới, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Châp hành Đảng bộ đã kịp thời ban hành 6 chương trình hành động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 3 nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

    Về khó khăn, thách thức

    Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn những mặt hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. Tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế tuy đúng hướng nhưng còn chậm; cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa đạt mục tiêu, yêu cầu; bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều bất cập, yếu kém; tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh xảy ra trong năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của tỉnh cũng như đời sống của nhân dân.

    Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, các tổ chức, cá nhân và đồng bào cả nước, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh đã quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cả hệ thống chính trị và toàn dân phấn đấu, phát huy thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức.

    Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do các nguyên nhân sau: Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu nhiều nơi chưa được phát huy đúng mức; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhưng chưa kịp thời thay thế, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung. Sự phối hợp công tác giữa các ngành, địa phương, đơn vị nhiều trường hợp chưa chặt chẽ, còn nặng giấy tờ hành chính, dẫn đến chậm trễ trong giải quyết công việc. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế, thiếu chủ động, quyết liệt, linh hoạt, nhất là đối với những vấn đề mới, phức tạp phát sinh; chưa đề ra được nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, mang tính đột phá nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển.

    Kết quả cụ thể đạt được trên các lĩnh vực về kinh tế và văn hóa – xã hội, cụ thể như sau: Về kinh tế: Ngành nông nghiệp được chú trọng triển khai và đạt kết quả bước đầu; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực; công nghiệp và xây dựng phát triển khá, bình quân hằng năm tăng 11,8%; bên cạnh đó, lĩnh vực dịch vụ cũng có nhiều chuyển biến tích cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, linh hoạt nhiều giải pháp tạo nguồn thu ngân sách, đạt một số kết quả cao; thu hút vốn đầu tư phát triển có nhiều cố gắng; đồng thời, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; các thành phần kinh tế tiếp tục được tạo điều kiện phát triển; quy hoạch, phát triển không gian kinh tế, liên kết phát triển vùng được quan tâm thực hiện; cuối cùng là công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và môi trường được tập trung chỉ đạo. Về mặt văn hóa – xã hội: Chất lượng giáo dục và đào tạo có chuyển biến tốt; công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có đổi mới; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin báo chí diễn ra sôi nổi, chất lượng ngày càng cao; các chủ trương, chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động nông thôn đạt kết quả tốt; công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công đạt kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số và phát triển có tiến bộ;

  1. Từ những thành tựu, kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
  • Một là, quán triệt, thực hiện nhất quán quan điểm phát triển bền vững; gắn kết chặt chẽ, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.
  • Hai, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở các cấp, các ngành, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ và giữa cấp ủy với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
  • Ba, trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phải chủ động, quyết liệt, nhạy bén, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn, trên tinh thần tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc tự phê bình, phê bình và kịp thời khắc phục, sửa chữa các thiếu sót, khuyết điểm.
  • Bốn, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chú trọng công tác dự báo và có tầm nhìn dài hạn. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có và các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển.
  • Năm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời và kiên quyết thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

    Những thành tựu, kết quả quan trọng đạt được và kinh nghiệm, bài học rút ra qua thực tiễn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sẽ là tiền đề để tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

  1. Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020 – 2025.

    Dự báo trong 5 năm 2020 - 2025, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trong tỉnh có những thời cơ, thuận lợi cơ bản như: Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thế giới. Đất nước ta tiếp tục duy trì sự ổn định, phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện. Ở trong tỉnh, nhiều công trình, dự án lớn đã và đang triển khai sẽ phát huy hiệu quả; truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết được phát huy; kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành của toàn hệ thống chính trị được nâng cao…

    Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng văn hoá, con người Phú Yên phát triển toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là về kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh. Tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh quyết tâm đoàn kết, nhất trí, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đối với tỉnh Phú Yên, công tác xây dựng Đảng về tổ chức được thực hiện quyết liệt, nhất là chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế theo các nghị quyết, kết luận... của Trung ương. Trong đó, thực hiện nền nếp việc rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ, hệ số quy hoạch, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số cơ bản đạt tỷ lệ quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường, góp phần nâng cao trình độ và từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với Tỉnh ủy viên phụ trách các sở, ban, ngành hàng quý…

Kế thừa những thành quả của nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra những giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phải đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Đó là triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, với trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Để đưa Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XVII của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Phú Yên đi sâu hơn nữa vào mọi mặt của đời sống xã hội thì cần triển khai một số nội dung như:

Xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.


Tp. Tuy Hòa - Phú Yên hôm nay
Bên cạnh đó, khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là Khu kinh tế Nam Phú Yên, để đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển bền vững. Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao.

Nguồn theo Cổng Thông tin Điện tử Phú Yên

Vũ Trang

  • Tags: