Tag > sơ chế biến thủy sản Xóm Đáy

  • Làng nghề - Hơi thở cuộc sống của Trà Vinh

    Làng nghề - Hơi thở cuộc sống của Trà Vinh

    10/06/2021 10:57:52 CH

    Trà Vinh thường được nhắc tới là vùng đất có kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể, điển hình nhất chính là các làng nghề. Đây là những nơi mang đậm hơi thở cuộc sống người dân, văn hóa, lịch sử, quá trình phát triển của Trà Vinh..