Đắk Lắk: Quán triệt tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban bí thư và Quy chế 04 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

11/06/2021 9:42:50 CH
Share Bai :

MT&XH - Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ban tuyên giáo ban hành hướng dẫn, quán triệt tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban bí thư và Quy chế 04 của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm nêu cao vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng Tuyên giáo của Đảng trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

 

                                  

  ( Ảnh intenet)

   Đảng ta luôn coi trọng và khẳng định công tác tư tưởng Tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, có vài trò đi trước, mở đường nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong mọi giai đoạn cách mạng.

Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, càng đi sâu vào phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập Quốc tế, Đảng càng nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tử tưởng chính trị, tổ chức, đạo đức, cán bộ và đề cao vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng tuyên giáo của Đảng trong việc tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa gần đây đều đã đề cập và đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tư tưởng tuyên giáo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Đảng đã chỉ rõ “ Công tác tư tưởng, lý luận phải góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, chặn đà suy thoái về đạo đức, lối sống. Phải bám sát và phục vụ kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, tích cực góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước”.

     Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2021- 2030 Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500USD. Trong 5 năm tới 2021- 2025 Việt Nam xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế ( GDP ) bình quân đạt khoảng 6,5-7%/ năm vvv.

 Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu các cấp, ngành từ Trung ương tới địa phương phải triển khai thục hiện nhiều chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án lớn trên tất cả lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh- quốc phòng, đối ngoại..Do vậy việc phối hợp chặt chẽ giữa Ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi phát luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội là thực sự cần thiết nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt chủ trương, đường lối phát triển đất nước.

    Nghị quyết Đại Hội XIII của Đảng đã nhận định trong những năm tới tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những tác động thuận và không thuận của tình hình thế giới, khu vực, trong nước ngày càng khẳng định sự cần thiết phải làm tốt công tác tư tưởng, công tác phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp để góp phần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước, địa phương.

                                                                  Thiên Ân

  • Tags:
Ý kiến bạn đọc