Đắk Lắk: Huyện Ea Súp nỗ lực không ngừng trên chặng đường xây dựng Nông thôn mới

05/01/2023 11:44:10 SA
Share Bai :

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện tích cực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, diện mạo của huyện Ea Súp đã có nhiều đổi thay, khởi sắc. Hành trình “vun đắp” cho chương trình đã dần dần tạo được nhiều quả “ngọt”, góp phần xây dựng mảnh đất huyện vùng biên giới ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Sự khởi sắc của huyện vùng biên giới từ khi triển khai Chương trình

Ea Súp là huyện biên giới nằm phía Tây Bắc của tỉnh Đắk Lắk. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, kinh tế của huyện phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Các mục tiêu Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn của huyện đạt kết quả khả quan, nhất là công tác xã hội hóa trong xây dựng cơ sở hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ đều tăng trưởng mạnh; thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm; huyện đã có 01 xã đầu tiên về đích Nông thôn mới (xã Ea Bung);....

Xã Ea Bung đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2021. Nguồn internet

 

Để thực hiện tốt các mục tiêu trong chương trình Nông thôn mới, từ cấp ủy đến chính quyền cấp huyện, cấp xã Ea Súp luôn nỗ lực không ngừng thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch chương trình theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn 2010 – 2020, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Chính phủ về Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới...; giai đoạn 2021 – 2025, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/HU ngày 3/5/2021 về xây dựng Nông thôn mới đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG (mục tiêu quốc gia) xây dựng Nông thôn mới, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng Nông thôn mới...

Bên cạnh việc thực hiện tích cực các kế hoạch đề ra, chính quyền địa phương huyện Ea Súp đã xác định rõ những nhân tố giúp cho địa phương nhanh “về đích”. Đó là phải khơi dậy, phát huy, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nhận thức, trong hành động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; quá trình triển khai thực hiện phải năng động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn, tổng kết rút kinh nghiệm và phải xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ.

Khó khăn, thách thức đan xen

Song song với những thành quả đã đạt được trên chặng đường xây dựng, thực hiện Chương trình Nông thôn mới, huyện Ea Súp vẫn còn gặp nhiều khó khăn và tồn tại. Mặc dù sản xuất nông nghiệp đạt được kết quả tích cực nhưng việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, xây dựng cánh đồng lớn, các chuỗi liên kết còn hạn chế; kinh tế tập thể tuy có phát triển nhưng hiệu quả chưa cao; cơ sở vật chất văn hóa thiếu nguồn lực; nguồn vốn bố trí cho Chương trình còn hạn chế, số tiêu chí đạt thấp (chậm 30 Tiêu chí) theo Nghị quyết của HĐND huyện giao giai đoạn 2010 – 2020;....

Để tháo gỡ được những khó khăn, tồn tại cũng như củng cố, duy trì và nâng cao các tiêu chí của Chương trình trong thời gian tới, huyện Ea Súp đã chủ động xây dựng định hướng, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn trên nhiều khía cạnh. Về công tác điều hành, tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống quản lý, thực hiện Chương trình các cấp từ huyện đến thôn buôn. Trong công tác thông tin tuyên truyền, tiếp tục tổ chức đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới để cán bộ công chức, đảng viên và người dân hiểu rõ nội dung và chủ động tự giác tham gia. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong công tác quản lý và triển khai thực hiện đúng theo quy hoạch, đề án xây dựng Nông thôn mới. Thêm vào đó, tập trung nâng cao hơn nữa trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về xây dựng Nông thôn mới; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; huy động, bố trí nguồn lực.

Hạ tầng giao thông tại các xã trên địa bàn huyện ngày càng nâng cấp

Với sự quyết tâm cao, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đồng thời có sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách, chương trình kinh tế - xã hội sẽ góp phần xây dựng nên bức tranh huyện vùng biên ngày càng giàu đẹp, mang lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho người dân địa phương.

 Lê Nga