Thực hiện có hiệu quả Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng Thế giới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

18/11/2022 10:14:19 SA
Share Bai :

 

Thực hiên các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt Văn kiện dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên thuộc “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng Thế giới”.

Chương trình có tổng số vốn: 224.043 triệu đồng, trong đó vốn vay từ ngân hàng Thế giới 198.285 triệu đồng, vốn Trung ương hỗ trợ 181.669 triệu đồng, vốn tỉnh Thái Nguyên vay lại 16.616 triệu đồng, vốn tỉnh đối ứng 25.758 triệu đồng (gồm ngân sách tỉnh và các nguồn vốn lồng ghép khác). Chương trình giúp cải thiện các địa phương còn nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt cũng như nề nếp vệ sinh môi trường tăng cường tiếp cận bền vững tới nước sạch và vệ sinh, nhất là ở những nơi vùng sâu vùng xa, những vùng nông thôn thuộc các xã - nơi còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng Thế giới” bao gồm 3 hợp phần: cấp nước nông thôn; vệ sinh môi trường nông thôn; nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá. Trong đó, kết quả chủ yếu của chương trình là: số đấu nối cấp nước khoảng 255.000 đấu nối hoạt động; số người hưởng lợi từ cấp nước khoảng 1.045.000 người; xây mới và cải tạo công trình cấp nước và vệ sinh cho 1.650 trường học; 680 xã tại 21 tỉnh đạt vệ sinh toàn xã; xây mới hoặc cải tạo khoảng 400.000 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình; 1.000 trạm y tế được xây mới, nâng cấp hoặc sửa chữa các công trình vệ sinh, công trình cấp nước và các thiết bị rửa tay, thiết bị xử lý nước sạch trên địa bàn các xã…

Đại biểu được trao đổi về vận hành, quản lý công trình cấp nước tại các buổi tập huấn trong Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới

Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, một số nội dung chính là thực hiện số đấu nối cấp nước đến hộ dùng nước (14.619 đầu nối), với số người được dùng nước sạch tăng thêm 57 ngàn người, số xã đạt vệ sinh toàn xã là 35, số nhà tiêu hộ gia đình trên toàn tỉnh được hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo 5.241 cái, số công trình cấp nước sạch, vệ sinh trường học được xây mới và cải tạo 94 công trình, số công trình nước sạch, vệ sinh trạm y tế 48 công trình; thực hiện nhiều chương trình truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực, truyền thông thay đổi hành vi.  

Các ngành, Y tế,  Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi, tuyên truyền vận động xã hội về Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh truyền hình, báo Thái Nguyên; xây dựng các Bộ tài liệu quản lý vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo; Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực truyền thông thay đổi hành vi cho 92 lãnh đạo các trường, nhiều hoạt động tại các trường tiểu học và mầm non; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 182 hoạt động, 69 hội nghị, 65 lớp tập huấn với 4.690 người tham dự; kết quả đã có 35 xã hoàn thành mục tiêu vệ sinh toàn xã (năm 2017 đạt 8 xã, 2018 đạt 11 xã, 2019 đạt 7 xã, năm 2020 đạt 9 xã); Số đấu nối cấp nước sạch tới hộ gia đình đến năm 2020 đạt 9.238 đấu nối; thực hiện xây dựng các công trình cấp nước: 08 công trình từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 02 công trình từ nguồn vốn ADB, 26 công trình nguồn vốn Ngân hàng Thế giới.

Tính đến năm 2020 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng Thế giới, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành 9.038/14.619 đấu nối, 94/94 công trình cấp nước vệ sinh trường học, 48/48 Trạm y tế có công trình cấp nước và vệ sinh, 35/ 35 xã đạt vệ sinh toàn xã; hỗ trợ xây dựng 5.241/4.241 nhà tiêu. Với kết quả rất cao của Chương trình tạo cơ sở hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh và từng bước đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân và cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân vùng nông thôn.

Văn Hiếu

  • Tags: