Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần sông Đà 2 thành công tốt đẹp

08/07/2021 1:56:51 CH
Share Bai :

Sáng 29/6/2021, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 được tổ chức trong thời điểm tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Mặc dù vậy công tác tổ chức và các cổ đông tham dự đều thực hiện đúng theo các quy định về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống Covid -19 trên địa bàn  thành phố Hà Nội. Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 181 cổ đông, đại diện cho 12.417.531 cổ phần được biểu quyết, đạt 86,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát SĐ2 năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Chi trả thù lao HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty…

Đại hội đã bầu ra thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Hội đồng Quản trị bao gồm 5 thành viện: (1) Ông: Dương Ngọc Hải, (2) Ông: Bùi Xuân Ngọc, (3) Ông: Nguyễn Văn Ngọc, (4) Ông Lê Văn Toản, (5) Ông Nguyễn Vũ Luật.

 

05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cp Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2021-2025

Ban Kiểm soát bao gồm 3 thành viên: (1) Ông: Nguyễn Bình Lục, (2) Ông: Lê Tuấn Việt, (3) Ông: Đỗ Xuân Hoàng.

03 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cp Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2021-2025

Tại phiên họp thứ nhất hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 đã bầu Ông Dương Ngọc Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Nguyễn Bình Lục giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2021-2025.

.

Ông Dương Ngọc Hải Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đại hội đã thành công tốt đẹp, thể hiện ý trí, quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, của các cổ đông Công ty CP Sông Đà 2, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2026.

PV

  • Tags: