Cà Mau: Kiểm tra công tác Dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện U Minh

17/05/2022 2:11:18 CH
Share Bai :

Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau vừa tổ chức Đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thanh Triều làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dận vận tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững tại Huyện ủy U Minh (tỉnh Cà Mau).

Đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau kiểm tra về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở tại Huyện ủy U Minh

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành trên địa bàn huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết về xây dựng Đảng, công tác dân vận, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy trong việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; nội dung, phương pháp chỉ đạo tiếp tục được tăng cường, đổi mới, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chương trình, mục tiêu cụ thể, sát cơ sở. Các phong trào thi đua ở địa phương như “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững”, phòng, chống dịch bệnh… được các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể quan tâm thực hiện. Tích cực chăm lo quyền lợi của nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, tạo được niềm tin, gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội có sự phối hợp chặt chẽ, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân.

Việc triển khai thực hiện Thông báo số 139-TB/TU, ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 09, ngày 29/02/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020 – 2025 đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Toàn huyện U Minh hiện nay có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt 19/19 tiêu chí dự kiến đến cuối quý III năm 2022 đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đã đạt từ 12 đến 17 tiêu chí.

Về công tác giảm nghèo, Huyện ủy U Minh phân công các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện phụ trách, giúp đỡ ấp có tỷ lệ hộ nghèo 9% trở lên và phụ trách, giúp đỡ 04 hộ chính sách nghèo, phân công giúp đỡ 49 ấp trên địa bàn các xã. Mỗi chi đoàn, chi hội, ban công tác Mặt trận giúp đỡ ít nhất 01 hộ nghèo hoặc cận nghèo. Trong năm 2022, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5% trở lên, tương đương 399 hộ trở lên; hộ cận nghèo từ 0,3% tương đương 79 hộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau Lê Thanh Triều đề nghị thời gian tới Huyện ủy U Minh cần quan tâm chỉ đạo hệ thống chính trị của huyện tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đến các ngành, các cấp.

"Trước mắt, quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác dân vận của Đảng, quy chế dân chủ ở cơ sở, quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần Thông báo số 139-TB/TU, ngày 09/02/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BDVTU, ngày 29/02/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững" Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thanh Triều nhấn mạnh.

Anh Khoa

  • Tags: