Hà Nội: Huyện Mỹ Đức 19 thành phần dân tộc đoàn kết và phát triển kinh tế

22/11/2022 2:42:08 CH
Share Bai :


Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố phát biểu tại Đại hội

Mỹ Đức 19 thành phần dân tộc đoàn kết và phát triển kinh tế

Mỹ Đức là huyện bán sơn địa, nằm ở phía Tây Nam thành phố Hà Nội, cách trung tâm Thành phố trên 50km; có tổng diện tích tự nhiên 226 km2, dân số toàn huyện là 198.214 người. Huyện có 21 xã, 01 thị trấn; 122 thôn, 03 Tổ dân phố. Trong đó, có 01 xã dân tộc miền núi duy nhất là xã An Phú nằm ở phía Tây Nam huyện Mỹ Đức, cách trung tâm huyện khoảng 13 km, có đường Hồ Chí Minh chạy qua, giáp với huyện Kim Bôi, huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình. Xã An Phú có tổng diện tích tự nhiên là 2.227 ha, chiếm 9,6% diện tích của toàn huyện; Trong đó có 716 ha đất sản xuất nông nghiệp còn lại là các loại đất khác.

Toàn huyện có 19 thành phần dân tộc thiểu số cùng sinh sống bao gồm: Mường, Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Dìu, Sán Chỉ, La Chí, Si La, Xinh Mun, Thổ, Thái, Hoa, Dao, Dáy, H.Mông, Khơ Me, Vân Kiều, Ngạn, Hơ Rê. Dân số đồng bào dân tộc là 6.596 người, chiếm tỷ lệ 3,32% số dân toàn huyện, trong huyện riêng dân tộc Mường chiếm 3,2%, các dân tộc thiểu số khác chiếm 0,12%. Đồng bào DTTS cư trú ở hầu hết các xã, thị trấn nhưng chủ yếu là tập trung ở xã An Phú. Xã có 13 thôn dân số 8.841 người/2.149 hộ, trong đó có 5.579 người/1.377 hộ là dân tộc thiểu số, chủ yếu là người dân tộc Mường chiếm 63%. Toàn xã có 3 thôn công giáo toàn tòng và khoảng 46% số hộ theo đạo thiên chúa giáo. 0986477412

Để cụ thể hóa công tác dân tộc, nhằm thực hiện các văn bản hướng dẫn của Thành phố, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 về thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mỹ Đức lần thứ II năm 2019. Vừa qua huyện Mỹ Đức đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, về tham dự Đại hội có 100 đại diện cho 6000 đồng bào DTTS sinh sống trên toàn huyện. Nhằm kịp thời thực hiện công tác thi đua khen thưởng, cá nhân và tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố 01 tập thể và 03 cá nhân; Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc Thành phố 01 tập thể và 06 cá nhân; Giấy khen của UBND huyện 05 tập thể và 26 cá nhân. Tại Đại hộ chọn cử 17 đại biểu tiêu biểu xuất sắc đi dự Đại hội cấp Thành Phố. Đại hội lần này là sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của cộng đồng các dân tộc huyện nhà nhằm tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm, trọng tâm là kết quả giảm nghèo bền vững, kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như phương hướng thực hiện Quyết tâm của Đại hội lần thứ II.

Nhằm thực hiện cụ thể hóa bằng Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, huyện ủy Mỹ Đức đã xây dựng Đề án số 382-ĐA/HU, ngày 30/12/2016 về “Giảm nghèo đa chiều bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã An Phú, huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016-2020”; UBND Huyện đã xây dựng Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 05/3/2013 và Kế hoạch số 804/KH-UBND ngày 29/7/2014 về giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã An Phú nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống , ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã An Phú thực hiện các chính sách về giảm nghèo, đặc điểm giải pháp về giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong việc giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, phong tục sản xuất như chăn nuôi bò sinh sản, bò thương phẩm. Trồng cây ăn quả, trồng hoa sen kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia, chủ động bố trí ngân sách, kinh phí thực hiện. Vì vậy, công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm từ 6 –học, thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/người/năm.

Mục tiêu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS; tích cực huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS phát triển du lịch sinh thái, kết hợp nuôi trồng thủy sản và trồng cây hoa sen, cây thuốc nam; lấy phát triển nông nghiệp làm căn bản, từng bước ứng dụng các tiến bộ, khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với phát triển du lịch sinh thái, phát huy lợi thế tiềm năng, đặc biệt là vùng chuyên canh hoa sen, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh, bền vững; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo bước chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, nông nghiệp phát triển theo yêu cầu sản xuất hàng hoá; mở rộng loại hình dịch vụ, thương mại; đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã miền núi đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao; bảo vệ môi trường; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng - an ninh.

Công tác về nhân sự, nâng cao năng lực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; trang bị, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng về năng lực quản lý điều hành, triển khai thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo, chính sách dân tộc; hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính quyền địa phương ưu tiên, xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường và văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn  minh; Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

Nhà báo Trần Quốc Hoàn

  • Tags: