Tag > Masan High-Tech Materials gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu

  • Masan High-Tech Materials gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu

    Masan High-Tech Materials gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu

    16/05/2024 8:30:29 SA

    ​Song hành với chủ trương phát triển bền vững, xanh hóa nền kinh tế của Chính phủ, Masan High-Tech Materials đã nhận chuyển giao thành công công nghệ tinh chế, tái chế vonfram sau gần 4 năm đầu tư vào H.C. Starck Holding GmbH, đồng thời nâng tầm hợp tác chiến lược với Mitsubishi Materials Corporation Group..