Đắk Lắk: Đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống nhằm thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội.

04/10/2021 3:03:02 CH
Share Bai :

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là căn cứ để triển khai thực hiện trên mọi lĩnh vực, phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của cả nước và từng địaphương. Trên cơ sở đó, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII nhiệm kỳ2020-2025 đã đặt ra Sáu nhiệm vụ trọng tâm và Ba khâu đột phá nhằm đảm bảophát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tăng trưởng kinh tế bền vững, nhằm thu hút đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành Trung tâm kinh tế vùng Tây nguyên, phóng viên Môi trường và Xã hội đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

(PV) Thưa đồng chí: Vận dụng cơ hội từ Nghị quyết XIII của Đảng gắn với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 cũng như giai đoạn 2021-2025, đâu là điểm phù hợp để UBND tỉnh có thể vận dụng nhằm đưa Đắk Lắk phát triển, trở thành Trung tâm vùng Tây Nguyên. 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là căn cứ để triển khai thực hiện trên mọi lĩnh vực, đời sống của cả nước và cho từng địa phương. Trong đó, về phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra Sáu nhiệm vụ trọng tâm và Ba đột phá chiến lược, trên cơ sở đó, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra Sáu nhiệm vụ trọng tâm và Ba khâu đột phá nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tăng trưởng kinh tế bền vững, cụ thể như sau:

 Sáu nhiệm vụ trọng tâm

Tập trung phát triển nông nghiệptheo hướng chất lượng cao, bền vững; ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, gắn nông nghiệp với du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, kết nối với công nghiệp chế biến và thị trường. Ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, tự động hóa vào hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Chú trọng phát triển du lịch và các dịch vụ:Giáo dục, y tế, khoa học, kỹ thuật, tài chính, logistics... Ưu tiên, tập trung phát triển du lịch, hướng đến du lịch chất lượng cao. Thu hút mạnh các nguồn lực để phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tập trung phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp có lợi thế cạnh tranh như: Cơ khí chế tạo phục vụ sản xuất, chế biến trong nông nghiệp, chăn nuôi, công nghiệp phần mềm; gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, tự động hóa... Khẩn trương quy hoạch, xây dựng, hình thành các khu công nghệ cao; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 vào các ngành, lĩnh vực gắn với kinh tế số, sáng tạo, khởi nghiệp.

Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân: nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh giáo dục; phát huy các nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng. Quan tâm, tạo điều kiện phát triển văn hóa, văn nghệ các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội: Tập trung xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ba khâu đột phá

Đẩy mạnh cải cách hành chính: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Tập trung phát triển khoa học – công nghệ; phát huy tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực: nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; quan tâm phát triển y tế. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ; quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số bảo đảm cơ cấu, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, tránh hụt hẫng, không có tính kế thừa; thực hiện tốt chính sách cán bộ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Quan tâm đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án động lực, trọng tâm để thúc đẩy liên kết vùng, đặc biệt là Trung tâm Thể thao khu vực Tây Nguyên, Đường vành đai phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, Đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang, Đường sắt Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột. Phát triển mạnh thương mại, logistics, du lịch, công nghiệp. Đáp ứng nhu cầu kết nối giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, Thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam bộ, các tỉnh Nam Lào, các tỉnh của Campuchia; xây dựng cảng cạn phục vụ vận tải đa phương thức; phát triển Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột thành Cảng Hàng không quốc tế, xây dựng Cửa khẩu Đắk Ruê…

Triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, cùng với các cơ chế chính sách của Trung ương đối với tỉnh, đặc biệt là thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị chính là tiền đề, động lực để tỉnh Đắk Lắk phát triển, trở thành Trung tâm Vùng Tây Nguyên.

PV: Với những quyết sách phù hợp, đúng hướng đã tạo sức bật cho kinh tế - Xã hội của tỉnh phát triển. Đồng chí hãy cho biết về những kết quả đạt được?

Trong giai đoạn 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn phát triển theo hướng tích cực, quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 cao gấp 1,5 lần so với năm 2015, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,5%/năm và đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực (giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ).

Sản xuất nông nghiệp có mức tăng trưởng khá, tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế và ổn định xã hội, thu NSNN hàng năm vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, năm 2020 đạt 8.293,5 tỷ đồng, huy động vốn đầu tư vào nền kinh tế cơ bản đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực.

Các chế độ, chính sách giảm nghèo, người có công được triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng giáo dục, y tế và đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân được nâng lên. Công tác đối ngoại dần được chú trọng, hợp tác quốc tế tiếp tục khởi sắc và phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng trên một số lĩnh vực.

Cải cách hành chính được quan tâm, có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo điều hành của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự àn toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, giữ vững.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp (trên địa bàn tỉnh ghi nhận gần1000 trường hợp dương tính với Covid-19: nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế của tỉnh bị tác động tiêu cực, đặc biệt là xuất khẩu, vận tải, các doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu quy mô nhỏ và vừa nên khả năng ứng phó, chuyển đổi trong đại dịch còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ít có đơn hàng mới và bị giãn tiến độ giao hàng, sức tiêu thụ chậm, lượng khách quốc tế đến du lịch tại tỉnh giảm mạnh (giảm 88,85% so với cùng kỳ) một số hoạt động hội chợ, thương mại, văn hóa, lễ hội, thể thao phải tạm dừng để thực hiện công tác phòng dịch.

Tuy vậy, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng 9,11% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên thị trường ước thực hiện 43.876,2 tỷ đồng, bằng 51,26% KH, tăng 11,77% so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 3.688,86 tỷ đồng, bằng 49,77% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,49% so với cùng kỳ...Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức thành công, an toàn và tốt đẹp.

PV: Nhằm thu hút được các doanh nghiệp, nhà đầu tư để phát triển kinh tế. Vậy một số điểm sáng về chính sách mời gọi, thu hút đầu tư của tỉnh là gì? Thưa đồng chí.

Đắk Lắk nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, là một trong những cực phát triển trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia; thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, được định hướng phát triển thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên; có đường bộ, đường hàng không thuận lợi, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và một số tỉnh, thành khác. Lợi thế này giúp Đắk Lắk có thể mở rộng giao lưu liên kết phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế trong nước và quốc tế.

Diện tích tự nhiên 13.030,5 km2, đứng thứ 4 cả nước, trên 40% diện tích là đất bazan, với nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị, cây trồng sản lượng cao như cao su, hồ tiêu, bơ, sầu riêng, mật ong, cây dược liệu, đặc biệt là cà phê, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi đại gia súc và công nghiệp chế biến sản phẩm sau thu hoạch.

Là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với thác, hồ nước, khu bảo tồn thiên nhiên, truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng; đặc biệt, Đắk Lắk là một trong những cái nôi nuôi dưỡng không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Đắk Lắk còn có tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời, điện gió. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, nguồn lao động trẻ dồi dào, năng động và là một thị trường có sức tiêu thụ hàng hoá hàng đầu ở khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk được đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế đối ngoại và hợp tác đầu tư.

Đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk, Nhà đầu tư sẽ được hưởng mức ưu đãi đầu tư cao hơn so với nhiều địa phương khác. Ngoài thành phố Buôn Ma Thuột là địa bàn ưu đãi đầu tư, toàn bộ các huyện, thị xã thuộc địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư, theo đó được hưởng các chính sách ưu đãi cao nhất của Chính phủ. Ngoài những chính sách ưu đãi của Trung ương, Nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư theo chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh, cụ thể khi đầu tư vào lĩnh vực xã hội hoá, nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi miễn 25 năm tiền thuê đất và giảm 70% tiền thuê đất trong thời gian còn lại đối với dự án tại các phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột; miễn 25 năm tiền thuê đất và giảm 85% tiền thuê đất trong thời gian còn lại đối với đất tại các xã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột; miễn 100% đối với các địa bàn khác.

Tận dụng những lợi thế trên, trong những năm qua tỉnh Đắk Lắk tập trung thu hút, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp, thương mại – dịch vụ, năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió)… Đặc biệt là phát triển nông nghiệp, khai thác tốt tiềm năng lớn về tài nguyên đất bazan cho phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị cao như cà phê, cao su, phát triển chăn nuôi, nhất là phát triển chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã thu hút 329 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 57.104,7 tỷ đồng; trong năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Nam của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký 16.500 tỷ đồng, đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn tới, khi dự án triển khai hoàn thành sẽ góp phần đáng kể trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, đóng góp nguồn thu cho ngân sách tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong giai đoạn này, một số dự án lớn được triển khai, hoàn thành và đi vào hoạt động như: Tổ hợp khách sạn 5 sao (Khách sạn Mường Thanh), vốn đầu tư 700 tỷ đồng; Khu đô thị Đông Nam thị xã Buôn Hồ, vốn đầu tư 225 tỷ đồng; Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt, vốn đầu tư 300 tỷ đồng; Trung tâm thương mại (Big C), vốn đầu tư 290 tỷ đồng; Trung tâm thương mại (Big C), vốn đầu tư 290 tỷ đồng; Nhà máy điện mặt trời Srêpốk 1 của Công ty CP đầu tư và phát triển điện Đại Hải, vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng; Nhà máy điện mặt trời Quang Minh của Công ty CP Điện mặt trời Srêpốk, vốn đầu tư 1.082 tỷ đồng; Nhà máy điện mặt trời kết hợp với nông nghiệp Long Thành Đắk Lắk của Công ty TNHH Đầu tư Long Thành Đắk Lắk 1, vốn đầu tư 1.272,5 tỷ đồng; Trang trại điện mặt trời BMT của Công ty cổ phần năng lượng tái tạo BMT, vốn đầu tư 676 tỷ đồng, 05 dự án điện mặt trời của Tập đoàn Xuân Thiện tại huyện Ea Súp với tổng công suất 600 MW, tổng vốn đầu tư 15.402 tỷ đồng.... Thành công trong thu hút đầu tư sẽ mở ra cơ hội để Đắk Lắk từng bước hoàn thiện hình ảnh của mình trong mắt các nhà đầu tư, bạn bè trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới, Đắk Lắk sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trên các lĩnh vực; tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực trong nước và nước ngoài cho đầu tư phát triển; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; giảm chi phí gia nhập thị trường cho doanh nghiệp; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp an tâm đầu tư, kinh doanh.

PV: Tạo môi trường thông thoáng và thực hiện tốt các giải pháp để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xin đồng chí cho biết đôi nét thực hiện vấn đề này?

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và nổi bật so với khu vực, chủ động, đón đầu làn sóng đầu tư mới, tỉnh đã có những giải pháp để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư như sau: Tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư thông qua việc thực hiện đầy đủ, nhất quán, đúng quy định các chính sách ưu đãi về thuê đất, kết cấu hạ tầng, thủ tục hành chính, hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng lao động…Công bố danh mục dự án mời gọi đầu tư nhằm tạo điều kiện kịp thời cho các doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk. Kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án như: quy hoạch sử dụng đất, xây dựng phương án đền bù giải phóng mặt bằng đối với các khu đất thuộc diện phải giải tỏa, xác định kinh phí đền bù, thu hồi đất, xây dựng đơn giá cho thuê đất,... từ đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, xây dựng Đắk Lắk từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Duy trì gặp gỡ, đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm trợ giúp và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư và các vấn đề nhà đầu tư quan tâm, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Điều chỉnh chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh địa phương để phù hợp với tình hình thực tế, hấp dẫn hơn với các Nhà đầu tư. Tiếp tục thực hiện rà soát, cải cách thủ tục hành chính nhằm loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, khó thực hiện để giảm chi phí không chính thức và chi phí thời gian cho nhà đầu tư. Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ, mang tính kết nối cao giữa các địa phương, giữa vùng nguyên liệu và nơi đặt nhà máy sản xuất, chế biến,... góp phần quan trọng trong phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiến nghị Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

          Xin cảm ơn đồng chí!

PV Nguyễn Hưng  – Đại Hải.

  • Tags:
Ý kiến bạn đọc