- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức KH&CN Việt Nam. Tính đến nay, Liên hiệp hội Việt Nam bao gồm 78 Hội thành viên, 63 Liên hiệp Hội địa phương và gần 500 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, 03 cơ quan báo chí, 01 nhà xuất bản và 192 đầu tạp chí, ấn phẩm chuyên ngành.


Nguồn internet

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và nhấn mạnh vai trò của công tác bảo vệ môi trường nước đối với các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam quyết định thực hiện nhiệm vụ  Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường trong tháng 3 năm 2018.   

- Vận động toàn thể các tập thể, cá nhân trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nan tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh Môi trường.

- Làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mọi người đối với công tác bảo vệ môi trường và có hoạt động tích cực, hữu hiệu để bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

- Xây dựng phong trào thường xuyên, sâu, rộng trong hệ thống liên hiệp Hội Việt Nam để toàn bộ các tập thể cá nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và nguồn nước sạch.

- Mục đích của việc phát động Tuần lễ là nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc đảm bảo cung cấp nước sạch và vệ sinh cho người dân, huy động sự tham gia của cộng đồng tham gia xây dựng, sử dụng và bảo quản công trình cấp nước và vệ sinh cũng như thay đổi hành vi về sử dụng nước sạch và vệ sinh của người dân.

Thanh Vân