Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng là dự án sử dụng vốn ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ, thực hiện cơ chế tài chính trong nước theo tỷ lệ cấp phát 60%, ngân sách địa phương vay lại 30% và 10% là vốn dân đóng góp.

Dự án này có 3 hợp phần. Đến nay, đối với Hợp phần I (Cải thiện điều kiện cấp nước), đã có 67.285/60.000 đấu nối mới được lắp đặt cấp nước cho Nhân dân trên địa bàn TP, đạt 112,05% kế hoạch. Theo đó, số người được hưởng lợi từ các công trình cấp nước bền vững là 151.310/132.250 người, bằng 114,41% kế hoạch giao.


Hơn 151.000 người dân Hà Nội được dùng nước sạch nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới. (Ảnh: TTXVN)

Đối với hợp phần II (Cải thiện điều kiện vệ sinh): Kết quả thực hiện chỉ tiêu nhà tiêu hợp vệ sinh được xây mới đạt 23.458/20.180, đạt 112,24% so với kế hoạch; kết quả thực hiện chỉ tiêu người được hưởng lợi từ “xã vệ sinh toàn xã” đạt với tổng số 243.084/198.360 người, đạt 122,55% kế hoạch; có 12 xã vệ sinh toàn xã duy trì được tình trạng vệ sinh.

Đối với hợp phần III (Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực truyền thông, giám sát đánh giá thực hiện chương trình): Hàng năm, các đơn vị tham gia thực hiện chương trình đã phối hợp với UBND các huyện tổ chức các buổi truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về chương trình

Được triển khai từ năm 2015, đến nay Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng đã mang lại nhiều hiệu ứng rất tích cực.

Theo phapluatxahoi.vn