tang cuong cong tac quan ly an toan thuc pham tai co so giao duc
Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, công tác bảo đảm ATTP trong các cơ sở giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong quản lý, bảo đảm ATTP bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục. Một số mô hình tiên tiến về bảo đảm ATTP đang được xây dựng và nhân rộng. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, tự giám sát, kiểm soát vệ sinh ATTP bếp ăn tập thể đã được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, tại một số cơ sở giáo dục vẫn có nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tình trạng gây ra các sự cố về ATTP làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh, gây lo lắng cho gia đình học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội. Để nâng cao thực hiện quản lý ATTP tại bếp ăn tập thể trong cơ sở giáo dục, Ban chỉ đạo công tác ATTP Thành phố đề nghị UBND quận huyện, thị xã, tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP trong các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12-10-2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác bảo đảm ATTP trong các cơ sở giáo dục. Cùng với đó, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực cho bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục theo phân cấp.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm đầu vào. Chỉ hợp đồng với các cơ sở cung cấp thực phẩm đủ điều kiện ATTP theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự giám sát. Phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định ATTP theo quy định của pháp luật.

Song song với đó, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về việc đảm bảo vệ sinh ATTP. Nâng cao năng lực tự quản lý bếp ăn tập thể và kiểm soát sữa học đường tại các cơ sở giáo dục. Chủ động chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị, phương án xử lý vụ ngộ độc thực phẩm đông người mắc tại các cơ sở giáo dục.

Theo phapluatxahoi.vn