Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án về Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ các cấp (CBCC)

Mục tiêu chung của Đề án nhằm đẩy mạnh và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho CBCC góp phần xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định và đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đối tượng của Đề án là CBCC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và công chức được quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, xây dựng được đội ngũ CBCC các cấp có trình độ, năng lực ngoại ngữ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; và đến năm 2030, xây dựng được đội ngũ CBCC các cấp có trình độ, năng lực ngoại ngữ chuyên nghiệp, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý; Cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngang tầm nhiệm vụ.

Cụ thể, đối với CBCC ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện: 100% được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý; phấn đấu đạt 40-50% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Trong đó, 50-60% CBCC lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên ở Trung ương, 25-35% CBCC lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, 20-25% CBCC lãnh đạo, quản lý cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Đối với CBCC cấp xã, phấn đấu 100% được đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu; trong đó, 15-20% CBCC lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Đề án cũng đề xuất tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức; rà soát, đánh giá thực trạng năng lực, trình độ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của đội ngũ CBCC của từng bộ, ngành, địa phương; rà soát, xây dựng chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho CBCC tích cực học tập ngoại ngữ…

Cùng với đó, nghiên cứu đề xuất các mô hình phù hợp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho CBCC các cấp, ứu xây dựng và triển khai chương trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ cho CBCC phù hợp với các mô hình đã được xây dựng.

Đồng thời, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo tiếp cận chuẩn quốc tế; phát triển năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên; tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ cho CBCC; tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường học ngoại ngữ cho đội ngũ CBCC các cấp.

Đề án bắt đầu thực hiện từ năm 2019, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo phapluatxahoi.vn