Đây là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch công tác PCTN năm 2019 của TP Hà Nội vừa được UBND TP ban hành.

Theo đó UBND TP giao Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác PCTN. Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”;

Kết luận số 10 – KT/TW của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 15/KH-UBND của UBND TP về thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020; Luật Phòng, chống tham nhũng…

nang cao y thuc trach nhiem phong chong tham nhung

Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức TP để góp phần PCTN. Ảnh minh họa

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị, DN Nhà nước trực thuộc UBND TP thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Trong đó, chú trọng tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, công tác đấu thầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức...; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản...

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, môi trường; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng; quản lý trật tự đô thị; công tác cán bộ.

Nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức TP...

Theo phapluatxahoi.vn