Đáng quan tâm, để xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất 11 chính sách cụ thể.

Theo đó, với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không quy định là công chức (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước). Đồng thời, bỏ quy định áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước;

Đồng thời, hoàn thiện quy định về vị trí, việc làm theo hướng xác định rõ việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá công chức được thực hiện trên cơ sở vị trí việc làm; Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, giao Chính phủ quy định tuyển dụng công chức theo chế độ hợp đồng làm việc phù hợp với vị trí việc làm trong bộ máy công vụ;

de xuat tuyen dung cong chuc theo che do hop dong lam viec
Dự án sửa Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đưa ra nhiều chính sách mới (ảnh: internet)

Cùng với đó, có chính sách thu hút nhân tài vào làm việc trong bộ máy của hệ thống chính trị; Quy định phân cấp tổ chức thi nâng ngạch cho các cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức; bổ sung quy định xét nâng ngạch đối với công chức; đẩy mạnh cơ chế thi tuyển lãnh đạo;

Đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng định lượng, xuyên suốt, đa chiều; Quy định cụ thể thẩm quyền đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Bên cạnh đó, sửa đổi quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật; Bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác;

Thực hiện liên thông, bình đẳng, nhất quán giữa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với đối ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị; Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Đáng chú ý, việc sửa Luật Viên chức cũng hướng tới thống nhất thực hiện hợp đồng có thời hạn đối với trường hợp viên chức được tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn); Quy định thống nhất về chế độ đối với viên chức khi chấp dứt hợp đồng làm việc; liên thông trong việc chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức và giữa cán bộ, công chức với viên chức.

Việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác tuyển dụng, thu hút nhân tài, trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức…

Theo phapluatxahoi.vn