Thành phố cũng tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm. 

Ở các địa phương sẽ chú trọng đến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai (thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), khoáng sản, môi trường; đầu tư xây dựng; tài chính, ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... 

Theo nguoihanoi.com.vn