Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt một số chủ trương, quy định của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển, điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ trung ương luân chuyển; đánh giá một số kết quả đạt được và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới là phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm, có hiệu quả chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác luân chuyển cán bộ; đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực, nhất là việc chạy luân chuyển; bảo đảm luân chuyển cán bộ chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan và thực sự vì mục đích chung. 

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị, gắn công tác luân chuyển cán bộ với việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương; quan tâm tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất phân công, sắp xếp, bố trí công tác phù hợp đối với cán bộ sau luân chuyển. Cán bộ luân chuyển tiếp tục phát huy tính tiền phong, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm sự phân công, điều động, bố trí công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền. 

Theo nguoihanoi.com.vn